Επικοινωνήστε μαζί μας
Social Media

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΟΚ 2023-2024

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΟΚ 2023-2024
30 Ιουν
2023

 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, προς διευκόλυνση των σωματείων μελών της και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Καταστατικού καθώς και του Κανονισμού Εγγραφών–Μεταγραφών, εκδίδει τις παρούσες ερμηνευτικές  οδηγίες  επί του Κανονισμού εγγραφών – μεταγραφών αγωνιστικής περιόδου 2023-2024, με τις οποίες καθορίζονται και επισημαίνονται τα κάτωθι :

1.  Οι νέες/νέοι αθλήτριες/αθλητές για τις/τους οποίες/ους πρόκειται να εκδοθεί για πρώτη φορά δελτίο, θα πρέπει να ακολουθούν τη διαδικασία εγγραφής τους στην νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΟΚ, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς τους taxis net , ενώ  οι ανήλικες/οι αθλήτριες/αθλητές θα μπορούν να εγγράφονται στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΟΚ με τους κωδικούς taxis net των προσώπων που ασκούν κατά νόμο τη γονική μέριμνα, άλλως την επιμέλεια αυτών.

Ρητώς διευκρινίζεται ότι: (α) Όλες/οι οι αθλήτριες/αθλητές παλαιές/οί και νέες/οι, θα πρέπει υποχρεωτικώς να ακολουθήσουν τη διαδικασία εγγραφής τους στην  νέα ψηφιακή πλατφόρμα του μητρώου  της ΕΟΚ προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής σε Πρωτάθλημα και (β) Δικαίωμα εγγραφής στα Ελληνικά σωματεία και σε απεριόριστο αριθμό, έχουν όλες/οι αθλήτριες/αθλητές ηλικίας κάτω των δεκατριών (13) ετών που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ζώνη, όπως αυτή καθορίζεται από τη FIBA,  καθώς και τις εμπόλεμες ζώνες (ήτοι εκείνες/οι που δικαιούνται να λάβουν ή έχουν λάβει διεθνούς προστασίας) όπως αυτές καθορίζονται από την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι ως άνω αθλήτριες/αθλητές, θα χαρακτηρίζονται ως «γηγενείς» καθόλη τη χρονική διάρκεια που θα διαθέτουν ενεργό δελτίο και εφόσον έχουν συνεχή παρουσία στα πρωταθλήματα της ΕΟΚ.

2. Όλες/οι  αθλήτριες/αθλητές, ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχουν δικαίωμα να μεταγραφούν σε σωματείο της επιλογής τους, με την προϋπόθεση να έχουν εξασφαλίσει την συγκατάθεση του σωματείου  στο οποίο ανήκουν. .

Ρητώς διευκρινίζεται ότι, κάθε σωματείο έχει δικαίωμα απόκτησης έως τριών (3) ανήλικων αθλητριών/τών χωρίς τη συγκατάθεση σωματείου, εκ των οποίων μόνο μία/ένας (1) μπορεί να ανήκει σε ηλικιακή κατηγορία άνω των 16 και κάτω των 18 ετών. Ενδεχόμενη υποβολή τέταρτης (4ης), τέτοιου περιεχομένου υπόθεσης ενώπιον της Επιτροπής Μεταγραφών της ΕΟΚ,  δεν θα εξετάζεται από αυτήν και θα τίθεται στο αρχείο. Για να γίνει χρήση του αλγορίθμου υπολογισμού αθλητικής κατάρτισης, απαιτείται αίτηση από το σωματείο που αποχωρεί ο αθλητής/ αθλήτρια  στην οποία υποχρεούται να συμπεριλάβει όλα τα έγγραφα που θεμελιώνουν το δικαίωμα για υπολογισμό αποζημίωσης κατάρτισης και τότε επιλαμβάνεται η επιτροπή μεταγραφών.

3.  Η κατάθεση των παραβόλων για τις μεταγραφές αθλητριών/των, θα γίνεται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της ΕΟΚ .

4. Ρητώς ορίζεται με τις παρούσες οδηγίες ότι δεν θα υπάρχει υποχρέωση καταβολής παραβόλων, για τις/τους αθλήτριες/αθλητές ηλικίας κάτω των 18 ετών (ήτοι οι μεταγραφές είναι δωρεάν)  .

5. Κάθε νέα/ος αθλήτρια/αθλητής που έχει συμπληρώσει το 6ο έτος της ηλικίας της/του, έχει δικαίωμα έκδοσης αθλητικού δελτίου με την συγκατάθεση  των προσώπων που ασκούν κατά νόμο τη γονική μέριμνα άλλως την επιμέλειά της/του.

6. Α. Οι αθλήτριες/αθλητές που αποκτούν την φοιτητική ιδιότητα μέσω της εισαγωγής τους σε ΑΕΙ-ΑΤΕΙ  έχουν δικαίωμα να μεταγραφούν σε σωματείο της επιλογής  τους καθ’ όλη την διάρκεια του έτους(έως την λήξη της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου) με την απαραίτητη προϋπόθεση,  η πόλη – έδρα του Πανεπιστημίου στο οποίο φοιτούν, να βρίσκεται εκτός των ορίων του Νομού-(Περιφερειακής ενότητας ) που έχει έδρα το αρχικό σωματείο της/του αθλήτριας/αθλητή.

Δεν επιτρέπεται έστω και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του διαφορετικού νομού και της φοιτητικής ιδιότητας η/ο αθλήτια/αθλητής να μεταγράφεται σε διαφορετική πόλη από αυτήν που έχει έδρα το Πανεπιστήμιο(εξαιρουμένης της περίπτωσης που τμήμα του Πανεπιστημίου στο οποίο φοιτά η/ο αθλήτρια/αθλητής έχει έδρα την Πόλη αυτή). Οι αθλήτριες/αθλητές που κάνουν μεταγραφή με μετοίκηση λόγω σπουδών δεν μπορούν να αγωνιστούν σε περισσότερα από δύο σωματεία την ίδια αγωνιστική περίοδο.

Β. Οι ανήλικες/οι αθλήτριες/αθλητές που για επαγγελματικούς λόγους των γονέων τους, υποχρεώνονται να μετοικήσουν σε άλλη πόλη, έχουν δικαίωμα μεταγραφής με τις εξής προϋποθέσεις : iη πόλη στην οποία μετακινούνται θα πρέπει να βρίσκεται εκτός των ορίων του Νομού όπου έχει έδρα το αρχικό σωματείο της/του αθλήτριας/αθλητή, ii. η μετοίκηση των γονέων θα πρέπει να αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο  (π.χ. σύμβαση εργασίας  ,βεβαίωση  πρόσληψης ,βεβαίωση ασφάλισης  κλπ.).

Γ. Η μετοίκηση ενηλίκων αθλητριών/ αθλητών για επαγγελματικούς λόγους,  εκτός από το ότι πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις  της προηγούμενης παραγράφου (Β), θα πρέπει να συντελείται ένα έτος μετά την αποδεδειγμένη μετοίκηση της/του αθλήτριας/αθλητή. Ρητώς ορίζεται ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ιδίως για λόγους ανωτέρας βίας (οι οποίοι θα πρέπει να αποδεικνύονται από την/τον αθλήτρια/τή με κάθε πρόσφορο μέσο), δύναται να επιτραπεί η ως άνω μεταγραφή της ενήλικης/ου αθλήτριας/τή και νωρίτερα της συμπλήρωσης του έτους από την μετοίκηση, με απόφαση της Επιτροπής Μεταγραφών.

Δ. Οι αθλήτριες/αθλητές που για επαγγελματικούς λόγους μετοικούν-μετακινούνται σε θέση Δημόσιου φορέα ( αναφερομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά :  Ιατροί του Ε.Σ.Υ, Εκπαιδευτικοί (σε Δημόσια Σχολεία, Ιδρύματα και Δημόσια Ι.Ε.Κ.) ,

Νοσηλευτές, Αστυνομικοί , Λιμενικοί , Δημόσιοι Υπάλληλοι κ.λπ.) δύνανται να πάρουν άμεσα  μεταγραφή σε σωματείο της πόλης που υπηρετούν, με μόνη απαραίτητη προϋπόθεση την κατάθεση της βεβαίωσης τοποθέτησης-ανάληψης καθηκόντων από την υπηρεσία τους. Η ως άνω μεταγραφή τους, θα έχει χρονική διάρκεια  ίση με αυτή της μετάθεσης-απόσπασής τους και κατόπιν, αμέσως μετά τη λήξη της, θα επιστρέφουν αυτοδικαίως στο αρχικό σωματείο  στο οποίο ανήκαν, με την προϋπόθεση, η πόλη στην οποία μετακινούνται, να βρίσκεται εκτός των ορίων του Νομού της μόνιμης κατοικίας της/του αθλήτριας/αθλητή.

7.  Κάθε σωματείο έχει δικαίωμα να αποκτήσει δύο (2) αθλητές και τέσσερις (4) αθλήτριες ηλικίας άνω των 30 ετών, ήτοι γεννηθείσες/γεννηθέντες έως το έτος 1992 ή/και πριν . Σε περίπτωση απόκτησης περισσοτέρων των δύο (2) αθλητών  και τεσσάρων (4) αθλητριών από την ως άνω κατηγορία, το παράβολο απόκτησης θα ανέρχεται στο ποσό των 150€ επιπλέον του παραβόλου της κατηγορίας στην οποία συμμετέχει το σωματείο του/της αθλητή/τριας. 

8. Κάθε σωματείο μπορεί να αποκτήσει έως 20 ενήλικες/ους αθλήτριες/αθλητές γεννηθείσες/θέντες έως το έτος 2005 από κάθε αιτία.  Σε κάθε περίπτωση,  ο αριθμός των μεταγραφών δεν επιτρέπεται να επηρεάζει τον συνολικό αριθμό ενηλίκων αθλητριών/των (ήτοι 25) που έχει δικαίωμα να διατηρεί στις τάξεις του το σωματείο.

9. Αθλήτρια ή Αθλητής που συμπληρώνει το 19ο έτος της ηλικίας της/του,  δικαιούται να μεταγράφεται ελεύθερα από το σωματείο στο οποίο ανήκει, από την θερινή μεταγραφική περίοδο του έτους εντός του οποίου συμπληρώνει το 19ο έτος της ηλικίας της/του και εφεξής (άρθρο 33 Ν. 4809/2021). To ως άνω δικαίωμα δύναται να ασκηθεί μόνο κατά την θερινή μεταγραφική περίοδο. Σε περίπτωση μη λήψης συγκατάθεσης από το σωματείο στο οποίο ανήκουν,  οι ως άνω έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν ενώπιον της Επιτροπής Μεταγραφών της Ε.Ο.Κ,  η οποία θα εξετάζει τους προβαλλόμενους λόγους και εφόσον εγκρίνει την μεταγραφή, δύναται να εφαρμόσει τον ειδικό αλγόριθμο υπολογισμού αθλητικής κατάρτισης βάσει των στοιχείων και των παραμέτρων που η ίδια κρίνει κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Για την τυπική αποδοχή της εξέτασης τέτοιας ως άνω υπόθεσης ενώπιον της Επιτροπής Μεταγραφών της Ε.Ο.Κ, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η καταβολή παραβόλου, ποσού 150€ (το ποσό θα κατατίθεται στον λογαριασμό «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» της Ε.Ο.Κ, ο οποίος έχει δημιουργηθεί με στόχο την πρόοδο και την ανάπτυξη του

αθλήματος). Προκειμένου να επιληφθεί η Επιτροπή Μεταγραφών της Ε.Ο.Κ και να γίνει χρήση του αλγορίθμου υπολογισμού αθλητικής κατάρτισης, απαιτείται αίτηση από το σωματείο από το οποίο αποχωρεί η/ο αθλήτρια/τής και στην οποία υποχρεούται να συμπεριλάβει όλα τα έγγραφα που θεμελιώνουν το δικαίωμα για υπολογισμό αποζημίωσης κατάρτισης.

10. Δικαίωμα εγγραφής και μεταγραφής στα Ελληνικά σωματεία, έχουν οι αθλήτριες/αθλητές των κάτωθι κατηγοριών:

Α. Άνω των 13 και κάτω των 16 ετών από την Ευρωπαϊκή Ζώνη, όπως αυτή καθορίζεται από τη FIBA και από όσες χώρες διέπονται από ιδιαίτερο καθεστώς (άσυλο, εμπόλεμες ζώνες κλπ.).

B. Άνω των 16 και κάτω των 18 ετών από την Ευρωπαϊκή Ζώνη, όπως αυτή καθορίζεται από τη FIBA και από όσες χώρες διέπονται από ιδιαίτερο καθεστώς (άσυλο, εμπόλεμες ζώνες κλπ.).

Το σύνολο των αθλητριών/αθλητών που μπορούν να αποκτηθούν από τα σωματεία ανά κατηγορία έχει ως ακολούθως :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: Μικρότερες/οι ή ίσες/οι των 13ων ετών: απεριόριστος αριθμός, χαρακτηρίζονται ως «γηγενείς» και έχουν δικαίωμα συμμετοχής σέ όλα τα πρωταθλήματα εκτός από αυτό της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών οι όροι και οι προϋποθέσεις του οποίου καθορίζονται από τους Κανονισμούς του ΕΣΑΚΕ. .

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ: Μεγαλύτερες/οι των 13ων και μικρότερες/οι των 16 ετών: οι πρωτοεγγραφόμενες/οι ή από μεταγραφή : μία – ένας (1), οι οποίες/οι θα , οι όροι και οι προϋποθέσεις του οποίου καθορίζονται από τους Κανονισμούς του ΕΣΑΚΕ.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται  η εγγραφή στη δύναμη Ελληνικών Σωματείων, αθλητριών/τών  ξένης υπηκοότητας, εφόσον έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και διαμένουν έκτοτε μόνιμα σε αυτή, με την προϋπόθεση  να μην έχει συμπληρωθεί το δέκατο έκτο  (16) έτος της ηλικίας τους και η εγγραφή τους να συνοδεύεται από βεβαίωση φοίτησης σε Ελληνικό σχολείο για  τρία τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της ως άνω αίτησης εγγραφής τους. Οι αθλήτριες/αθλητές αυτές/αυτοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα Πρωταθλήματα, με τους όρους, τις προϋποθέσεις

και τους περιορισμούς  που καθορίζονται από την παρούσα, τις Προκηρύξεις των Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ και των Ενώσεων της.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ: Μεγαλύτερες/οι των 16 και μικρότεροι των 18 ετών (αλλοδαπές/οί της προηγούμενης παραγράφου (Β): μία-ένας (1) αλλοδαπή/αλλοδαπός οι οποίες/οι έχουν δικαίωμα συμμετοχής έως και τις κατηγορίες  Β΄-Γ΄ Εθνικής (ήτοι μία/ένας ανά ομάδα) με παράβολο συμμετοχής ποσού 2.000€, το οποίο θα καταβάλλεται μόνο με την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας της/του αθλήτριας/αθλητή. Ρητώς διευκρινίζεται ότι οι ως άνω αθλήτριες/τές  δύνανται  ελεύθερα, χωρίς την προϋπόθεση της καταβολής παραβόλου συμμετοχής και  με τον ανωτέρω περιορισμό στον αριθμό τους, να συμμετέχουν στα τοπικά Πρωταθλήματα των Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών.

11. ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Το ύψος των παραβόλων της Basket League θα καθοριστεί με νέα εγκύκλιο   του Δ.Σ της Ε.Ο.Κ. 

 • Α1 Εθνική Κατηγορία Γυναικών, Αλλοδαπές Αθλήτριες : 1η, 2η και 3η  500€, 4η  έως και 6η  1.000€
 • Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών, Αλλοδαποί Αθλητές : 1ος  500€ , 2ος, 3ος και 4ος  1.000€, κάτω των 18 ετών δωρεάν.
 • Α2 Εθνική κατηγορία Γυναικών, Αλλοδαπές αθλήτριες άνω των 18 ετών: 2.000€
 • Μεταγραφές όλων των αθλητών κάτω των 18 ετών : δωρεάν.

Τα παράβολα κατατίθενται στον λογαριασμό «ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

12ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ.

Ρητώς ορίζεται με τις παρούσες οδηγίες ότι οι μεταγραφές της αγωνιστικής περιόδου 2023-2024 θα πρέπει να συντελεστούν κατά τα παρακάτω χρονικά διαστήματα :

· 1-14/7:  Καταστάσεις αθλουμένων μελών (μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας της Ε.Ο.Κ, τα σωματεία θα πρέπει να διαγράψουν όσες/ους αθλήτριες/αθλητές δεν επιθυμούν να διατηρήσουν στην δύναμή τους για την νέα αγωνιστική περίοδο).

Ρητώς διευκρινίζεται ότι όλα τα σωματεία θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει  την εγγραφή τους στην νέα ψηφιακή πλατφόρμα της Ε.Ο.Κ, προκειμένου να αποκτήσουν αφενός πρόσβαση στο αρχείο των αθλητριών/αθλητών και αφετέρου δικαίωμα να διενεργήσουν μεταγραφές.

Επίσης  όλα τα σωματεία θα πρέπει να προβούν στην επιβεβαίωση της λίστας των αθλητριών-των τους ακόμα και αν δεν διαγράψουν καμία/κανέναν από αυτές/αυτούς. Σε περίπτωση που δεν επιβεβαιωθεί η ως άνω σχετική λίστα, θα εφαρμοστούν για τις/τους αθλήτριες-τές όσα προβλέπονται από τον Κανονισμό Μεταγραφών της Ε.Ο.Κ και την ισχύουσα νομοθεσία.

· 15/7 έως 15/9 : θα πραγματοποιηθούν όλες οι μεταγραφές ανεξαρτήτως τύπου, ήτοι ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΕΊΟΥ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ και ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Ρητώς διευκρινίζεται ότι: (α) (β) Καλαθοσφαιρίστρια αθλητικού σωματείου, η οποία έχει μείνει ελεύθερη ή έχει εξασφαλίσει την συγκατάθεση του σωματείου της, έχει δικαίωμα να μεταγραφεί σε σωματείο Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών, έως και 48 ώρες πριν την έναρξη του οικείου Πρωταθλήματος και (γ) Όλα τα σωματεία έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν εκπρόθεσμα  αθλήτριες/τές κάτω των 18 ετών  και  αθλήτριες/τές άνω των 18 ετών με την προϋπόθεση να μην ξεπεράσουν το όριο των 20 μεταγραφών που έχει καθοριστεί από τον Κανονισμό Μεταγραφών για τους ενήλικους αθλητές, μετά το πέρας της μεταγραφικής περιόδου και έως τις 6/10.  Για τον λόγο αυτό, καλούνται όλα τα σωματεία να ολοκληρώσουν τον μεταγραφικό τους σχεδιασμό εντός της μεταγραφικής περιόδου, προκειμένου να μην δημιουργηθούν ανισότητες ή να καταστρατηγείται η μεταγραφική περίοδος. Παράλληλα, η Ε.Ο.Κ, αναγνωρίζοντας τη δυνατότητα για μικρές διορθωτικές κινήσεις στον μεταγραφικό σχεδιασμό των σωματείων, ορίζει το παράβολο των ως άνω περιγραφόμενων

εκπρόθεσμων μεταγραφών, στο ποσό των 100€, πλέον του προβλεπόμενου στις παρούσες οδηγίες παραβόλου μεταγραφής για αθλήτριες /τές άνω των 18 ετών και παράβολο 50€  για τις αθλήτριες/τές κάτω των 18 ετών

· Μεταγραφές αθλητριών/αθλητών θα πραγματοποιούνται και κατά την χειμερινή μεταγραφική περίοδο, ήτοι από 15/12/2023 έως 15/1/2024 μόνο με συγκατάθεση σωματείου,ήτοι ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ και ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ και η έναρξη ισχύος του δελτίου θα είναι άμεση. Τα παράβολα των μεταγραφών της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου θα καθοριστούν και θα ανακοινωθούν από την Ε.Ο.Κ σε εύλογο χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση  πριν από την έναρξή της.

13. ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

 • Κάτω των 18 ετών: Δωρεάν
 • Τοπικά Πρωταθλήματα: 20€
 • Γ ΄Εθνική κατηγορία Ανδρών: 50€
 • Β ΄Εθνική κατηγορία Ανδρών : 100€
 • Α2 Εθνική κατηγορία Ανδρών : 150€
 • Α1 Εθνική κατηγορία Γυναικών: 50€
 • Α2 Εθνική κατηγορία Γυναικών: 20€
 • Παράλληλη συμμετοχή  άνω των 18 ετών Εθν. Κατηγορίες: 300€
 • Παράλληλη συμμετοχή τοπικά Πρωταθλήματα και ανήλικοι: 100€
 • Μεταγραφή λόγω σπουδών οποιασδήποτε κατηγορίας: 20€

Όλα τα ως άνω ποσά θα κατατίθενται στον λογαριασμό «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» της ΕΟΚ.

14. Όλα τα σωματεία έχουν δικαίωμα να διαγράψουν 2 αθλήτριες/τες μετά την λήξη της επικύρωσης της λίστας των αθλητριών/αθλητών τους και έως την ημερομηνία λήξης της θερινής μεταγραφικής περιόδου. Το παράβολο για κάθε εκπρόθεσμη διαγραφή ανέρχεται στο ποσό των 50€.

15. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Για την εφαρμογή  των ηλικιακών ορίων της παρούσας λαμβάνεται υπόψη η 31η  Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου συμπληρώνεται το έτος της ηλικίας των υπό εγγραφή/μεταγραφή αθλητριών και αθλητών.

16. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Για την αγωνιστική περίοδο 2023-2024 είναι δυνατό να δηλώνεται έως 30/10.

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ 1